Činnost ŠPP zajišťuje:

Mgr. Jana Ševčíková – vedoucí pracoviště, výchovný poradce
Mgr. Hana Poláčková – speciální pedagog
Mgr. Eva Krajtlová – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Mgr. Zuzana Krivjanská – školní metodik prevence
MUDr. Pavla Křížová – školní logopedka
 

Školní poradenské pracoviště na Základní škole a mateřské škole Holubice poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy. Koncepce pracoviště vychází z Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci dozví v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony.

Školní poradenské pracoviště tvoří školní metodik prevence, školní speciální pedagog, výchovný poradce a externí logoped. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole a vedením školy.

 

Cíle školního poradenského pracoviště (v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb.)

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

c) prevence školní neúspěšnosti

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

e) podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

f) podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

g) průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení

h) včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

k) metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických

l) postupů ve vzdělávací činnosti školy

m) spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

n) spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Standardní náplň činnosti školního metodika prevence, výchovného poradce a školního speciálního pedagoga a jejich plán práce na aktuální školní rok je součástí dokumentace ŠPP. Komunikace mezi členy ŠPP a ostatními učiteli probíhá kontinuálně.

Pravidelné schůzky členů ŠPP se konají v době pedagogických rad. Žáci školy mají rovněž možnost využít schránku důvěry v přízemí vedle ředitelny.

 

Prezentace služeb školního poradenského pracoviště

× Aktualizace informací na webových stránkách školy

× Informace rodičům na pravidelných třídních schůzkách

× Informace rodičům prostřednictvím EŽK, případně telefonicky