POKYNY PRO ŽÁKY A RODIČE – DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Děti a žáci vstupují do školní jídelny v doprovodu pedagogických pracovníků podle rozvrhu výdeje stravy.

2. Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, aby nedošlo k úrazu.

3. Strava se odhlašuje a přihlašuje 24 hodin předem, nejpozději do 13,00 hodin předchozího dne.

4. Odhlásit dítě je možné osobně u vedoucí kuchařky nebo telefonicky na čísle 739 056 738 (i SMS), nebo VŠJ číslo 607 746 784 (i SMS).

6. Za neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje a může být podána jako přídavek ostatním dětem.

7. V  případě náhlého onemocnění je možné vydat oběd do čistého jídlonosiče v první den nemoci v době od 11,30 – 11,40 hod. Toto neplatí, onemocní-li žák nakažlivou infekční chorobou. Po dobu nemoci dítěte při čerpání OČR není nárok na odběr stravy v ŠJ.

8. Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují pouze ve školní jídelně.

9. Za hygienickou bezpečnost stravy ručí školní kuchyně jen při výdeji a konzumaci v jídelně školy.

10. Stravné se platí zálohově převodem z účtu na účet školy do 25. dne v měsíciČíslo účtu: 123-4917950217/0100. Přeplatky budou vyúčtovány vždy ke konci školního roku. Platbu inkasem si škola provede sama vždy po ukončení měsíce s vyúčtováním přeplatku.

11. Společně se stravným se platí i předepsané školné za MŠ a družinu.

12. U každé platby je nutný variabilní symbol žáka.

13. Dle vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování, jsou děti a žáci zařazováni pro potřebu finančního normativu na nákup potravin do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku.

14. Školní rok trvá od 1.9. – 31.8.

15. Cena stravného je stanovena podle platných finančních normativů a může být upravena v závislosti na ceně potravin.

16. Všechny dotazy a připomínky je nutné řešit s vedením školy.

17. V době školních prázdnin nemají žáci nárok na školní stravování.