Školská rada

Členové školské rady:

Za zřizovatele: Jiří Horňák, Ilona Marinčová

Za pedagogické zaměstnance: Eva Krajtlová, Zuzana Krivjanská

Za rodiče žáků: Marie Hradečná, Monika Marcoňová

 

ŠKOLSKÁ RADA

Proč se zřizuje školská rada a v jakém složení působí?

Obec Holubice (dále jen „zřizovatel“) v souladu ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizuje při Základní škole Holubice školskou radu.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Počet členů školské rady je stanoven na 6 osob. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

 

Co školská rada dělá a jaké jsou její kompetence?

Ve smyslu ustanovení § 168 zákona lze činnost školské rady rozdělit následovně:

  • Činnost schvalovací

Školská rada schvaluje: výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada rovněž vyjadřuje podle souhlas s rozhodnutím ředitele školy o způsobu hodnocení žáků na vysvědčení (klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů).

  • Činnost navrhovací

Školní rada navrhuje řediteli změny školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Rovněž může podat návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy a návrhy na opatření ke zlepšení hospodaření. Radě náleží i podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

  • Činnost konzultační

Školní rada projednává návrh rozpočtu školy na další rok, který schvaluje zřizovatel. Rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Dále se školská rada vyjadřuje k návrhu školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, jakož se i podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Jakým způsobem se mohu obrátit na školskou radu?

V případě, že se chcete obrátit na školskou radu v oblastech, ke kterým je kompetentní, napište na emailovou adresu skolskaradaholubice@gmail.com či kontaktujte osobně kteréhokoliv ze členů školské rady. Před zasláním podnětu, návrhu či žádosti je vhodné vzít na vědomí kompetence školské rady. Shromážděné podněty budou projednány v rámci jednání školské rady. 

 

Volební řád byl schválen zastupitelstvem obce Holubice dne 30. září 2021

Volební řád

Zápis z volby do šk. rady

Zápis ŠR 1. 11. 2022

Zápis ŠR, 7. 3. 2023

Zápis ŠR, 19.12.2023