Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče, milé děti,

dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do 1. ročníku školního roku 2024/2025.

Přečtěte si pozorně následující informace. V případě dalších dotazů, volejte 733 386 077.

Termíny zápisu:

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat prezenčně za přítomnosti dětí 15. dubna 2024 v době od 14 do 17 hodin. Připravené dokumenty lze také donést do školy osobně v tento den v době od 8 do 18 hodin, popř. je zaslat do datové schránky školy 25zmdhv.

Děti, které navštěvují mateřskou školu v Holubicích, zapisují rodiče do sdílené tabulky v mateřské škole. Rodiče ostatních dětí žádáme, aby si termín rezervovali na telefonním čísle: 733 386 077

Tabulka termínů pro děti nenavštěvující mateřskou školu v Holubicích

  Jméno a příjmení dítěte
14.00 – 14.10 obsazeno
14.10 – 14.20  
14.20 – 14.30  
14.30 – 14.40  
14.40 – 14.50  
14.50 – 15.00  
15.00 – 15.10  obsazeno
15.10 – 15.20 obsazeno
15.20 – 15.30  
15.30 – 15.40 obsazeno
15.40 – 15.50  
15.50 – 16.00 obsazeno
16.00 – 16.10 obsazeno
16.10 – 16.20 obsazeno
16.20 – 16.30  
16.30 – 16.40 obsazeno
16.40 – 16.50 obsazeno
16.50 – 17.00  

Zápis k povinné školní docházce je složen ze dvou částí:

  1. povinné formální části, při které se vyřeší administrativa (rodič požádá o zapsání dítěte do ZŠ)
  2. motivační části, při které dítě plní různé úkoly a orientačně se hodnotí školní zralost – tato část není povinná, dítě se nemusí zápisu fyzicky zúčastnit.

Časový harmonogram s rozpisy jednotlivých časů mají ve svých třídách paní učitelky mateřské školy, nahlaste jim prosím termín, který Vám vyhovuje. Rodiče dětí, které nechodí do holubické mateřské školy, mohou volat k zapsání termínu na telefonní číslo 733 386 377.

 

Platná pravidla při přijímání dětí do 1. tříd:

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Způsob zápisu: 

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníku základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 08. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Kritéria pro přijetí dítěte:

Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Holubicích. 

Do ZŠ se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu než v Holubicích až do naplnění kapacity školy. 

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 2. 

V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. 

Dítě s trvalým bydlištěm v obci Holubice

2

Dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Holubice

1

 

Rozhodnutí o přijetí

– rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy nejpozději do 15. 5. 2024

– na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých žáků

– rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí obdrží proti podpisu zákonný zástupce v ředitelně školy, popř.mu bude zaslán poštou do vlastních rukou

Pokud po navýšení kapacity zůstanou volná místa a kritéria přijetí splní i nespádové děti, budou přijaty tyto děti. V případě, že jejich počet převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí los.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

– Žádost o přijetí

– Zápisní list

– Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)

– Plná moc (v případě zastupování zákonného zástupce pověřenou osobou)

– Cizinci doloží doklad o dlouhodobém (trvalém) pobytu na území ČR

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského a poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

– Žádost o odklad povinné školní docházky

– Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)

– Kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky

– Kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Dokumenty potřebné k přijetí je možné si vytisknout níže z webu školy:

Ještě upravujeme

Zápisní list

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Desatero pro rodiče

Plná moc

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost o přijetí – Ukrajina

Žádost o odklad Ukrajina

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. 2024 všechny potřebné dokumenty, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2024. Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

 

Přečtěte si: Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ

                                                                                                                                                       Mgr. Jana Ševčíková

                                                                                                                                                            ředitelka školy