Dodatečný zápis do lesní mateřské školy na školní rok 2023/2024

 

Vážení rodiče, milé děti, zveme Vás k zápisu do naší lesní mateřské školy.  

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání můžete bez osobní účasti doručit od 30. 8. 2023 do 1. 9. 2023 do 12.00 hod. následujícími způsoby:

– do datové schránky školy: 25zmdhv

– poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Holubice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Holubice 20, 683 51 Holubice

Nebo se osobně dostavíte na zápis, který se bude konat ve středu 30. 8. 2023, ve čtvrtek 31. 8. 2023 od 8.00 do 14.00 hod. a v pátek 1. 9. do 12.00 hod. v ředitelně základní a mateřské školy Holubice. Osobní přítomnost dítěte není vyžadována, budou řešeny pouze administrativní náležitosti. K prohlídce a návštěvě lesní mateřské školy využijte den otevřených dveří, popř. se lze domluvit na individuální návštěvě.

 Děti budou přijímány podle následujících kritérií do naplnění kapacity:

Děti, které mají trvalý pobyt v Holubicích a dovrší k 31. 8. 2023 5 let

Děti, které mají trvalý pobyt v Holubicích a dovrší k 31. 8. 2023 4 roky

Děti, které mají trvalý pobyt v Holubicích a dovrší k 31. 8. 2023 3 roky

Děti, které mají trvalý pobyt v Holubicích a dovrší k 31. 8. 2023 nejméně 2 roky věku (s nástupem po dovršení tří let)

Ostatní děti (např. bez trvalého pobytu v Holubicích) od nejstarších po nejmladší.

Děti budou v jednotlivých kritériích seřazeny podle věku od nejstarších po nejmladší, v případě, že na posledním volném místě budou děti se stejným datem narození, rozhodne o jejich pořadí los.

Kapacita lesní školky Holubinky je 16 míst.

 U zápisu je třeba předložit:

Vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře o řádném očkování (pokud jste doložili lékařské potvrzení již v květnu, nemusíte si vyřizovat nové)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Občanský průkaz zákonného zástupce

Rodný list dítěte

Plnou moc (v případě, že zákonné zástupce bude zastupovat pověřená osoba)

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny v pátek 1. 9. 2023 ve 14.00 hod. na webových stránkách školy a vývěsce školy. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si můžete vyzvednout od 4. 9. 2023 v ředitelně školy, popř. nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou nebo datovou schránkou.

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne 5 let do 31. 8. 2023). Prosím zajistěte si včas potvrzení žádosti!!!

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou věku 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do mateřské školy.

Po doručení žádosti o přijetí do mateřské školy vám bude přiděleno registrační číslo (předáno osobně, popř. odesláno zpět datovou schránkou). Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce základní školy a na webových stránkách ZŠ a MŠ Holubice po dobu 15 dní.

Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2023 a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské a základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do mateřské školy za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita mateřské školy.

Tiskopisy naleznete zde, nebo si je můžete vyzvednout od 30. srpna v ředitelně základní a mateřské škole.

Žádost o přijetí do LMŠ

Informace o zpracování osobních údajů

Plná moc