Informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2024/2025

 

Vážení rodiče, milé děti, zveme Vás k zápisu do naší mateřské školy.  Čtěte prosím důkladně následující informace:

 

 • Do mateřské školy budeme přijímat děti do naplnění aktuální rejstříkové kapacity, tj. do 100 dětí, a sice do počtu 84 do klasické mateřské školy a do počtu 16 dětí v lesní mateřské škole.
 • Do lesní mateřské školy proběhne zápis samostatně.
 • Dodatečný zápis do tříd v nové mateřské škole proběhne v měsíci červenci. Rozdělení dětí do nově vzniklých, ale i stávajících tříd budeme schopni vyřešit až po tomto druhém zápisu. Přesto si dovolím říct, že přihlédneme i k požadavkům rodičů (sourozenci k sobě, blízkost bydliště, kamarádi). Všechno pak bude hlavně v rukou paní zástupkyně Kovaříkové, popř. nové paní ředitelky. Přesné datum červencového zápisu upřesníme, jakmile bude v rejstříku vyřešeno navýšení kapacity.
 • Prosíme všechny rodiče dětí, které nebudou přijaty v květnovém termínu, o trpělivost a shovívavost.

 

Zápis do mateřské školy proběhne následovně:

 • Zápis se bude konat 7. května 2024 v čase od 15.00 do 18.00 hod. v budově mateřské školy Holubice 20 ve třídě Pejsků (boční vstup vedle základní školy). Osobní přítomnost dítěte není vyžadována, budou řešeny pouze administrativní záležitosti.
 • Žádost o přijetí dítěte lze také doručit písemně nebo elektronicky od 2. 5. do 7. 5.:

1. do datové schránky školy: 25zmdhv

2. poštou: Základní a mateřskáškoly Holubice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Holubice 20, 683 51, Holubice

 

Děti budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií do naplnění kapacity:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt v Holubicích a dovrší k 31. 8. 2024 nejméně 3 roky věku.
 2. Děti, které mají trvalý pobyt v Holubicích a dovrší k 31. 8. 2024 nejméně 2 roky věku.
 3. Ostatní děti (např. bez trvalého pobytu v Holubicích) od nejstarších po nejmladší.

Děti budou v jednotlivých kritériích seřazeny podle věku od nejstarších po nejmladší, v případě, že na posledním volném místě budou děti se stejným datem narození, rozhodne o jejich pořadí los.

 

Děti budou do lesní mateřské školy přijímány podle následujících kritérií do naplnění kapacity:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt v Holubicích a dovrší k 31. 8. 2024 nejméně 3 roky věku.
 2. Děti, které mají trvalý pobyt v Holubicích a dovrší k 31. 8. 2024 nejméně 2 roky věku.
 3. Ostatní děti (např. bez trvalého pobytu v Holubicích) od nejstarších po nejmladší.

Děti budou v jednotlivých kritériích seřazeny podle věku od nejstarších po nejmladší, v případě, že na posledním volném místě budou děti se stejným datem narození, rozhodne o jejich pořadí los.

 

U zápisu je třeba předložit:
1. Vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře o řádném očkování (v případě, že se hlásíte do lesní mateřské školy i (klasické) mateřské školy, je nutné mít dvě samostatné přihlášky)
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (v případě, že se hlásíte do lesní mateřské školy i (klasické) mateřské školy, je nutné mít dva samostatné souhlasy)
3. Občanský průkaz zákonného zástupce
4. Rodný list dítěte
5. Plnou moc (v případě, že zákonné zástupce bude zastupovat pověřená osoba)

 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne 5 let do 31. 8. 2024). Prosím zajistěte si včas potvrzení žádosti!!!
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do mateřské školy.
Po doručení žádosti o přijetí do mateřské školy vám bude přiděleno registrační číslo (předáno osobně, popř. odesláno zpět datovou schránkou). Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději k 7. 6. 2024 na vývěsce základní školy a na webových stránkách ZŠ a MŠ Holubice po dobu 15 dní.
Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2024 a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské a základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do mateřské školy za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita mateřské školy.
Tiskopisy naleznete zde, nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole.
 
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
Žádost o přijetí do lesní mateřské školy
Informace o zpracování osobních údajů
Plná moc
Oznámení o individuálním vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte Ukrajina

 

V případě dalších dotazů volejte vedení školy 733 386 077 (ředitelna) nebo 774 569 648 (Pejsci, zástupkyně pro MŠ Bc. Zuzana Kovaříková)